• |
Мэдээ мэдээлэл
Байнгын хороодын дарга, гишүүдийг сонгох тухай "Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
Байнгын хороодын дарга, гишүүдийг сонгох тухай "Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
ТУЗ-ын дарга сонгох тухай "Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
ТУЗ-ын дарга сонгох тухай "Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол  
Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргасан тогтоол, шийдвэр
Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлаас гаргасан тогтоол, шийдвэр: Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл Тооллогын комиссын тогтоол, хурлаас гарах шийдвэрүүдийг батлах т
Хөдөлмөр өрнөсөн он жилүүд
Видео
Түрээслэгчид