skip to Main Content
11-324738 info@takhico.mn

Тэди төвийн барилгыг 2004 оноос 10 жилийн хугацаагаар түрээслэх гэрээ байгуулав.

Back To Top