skip to Main Content
11-324738 info@takhico.mn

Тахько (ХК) компани бол 634 хувьцаа эзэмшигчидтэй , хувьцаа нь нийтэд арилжаалагддаг нээлтэй хувьцаат компани бөгөөд Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаасны бүртгэлийн хоёрдугаар (II) ангилалд багтах компани юм. Тахько (ХК) компанийн дүрэм (Хувьцаа эзэмшигчдийн 2012 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлаар баталсан)-д Компанийн засаглалын эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Төлөөлөн удирдах зөвлөл хэрэгжүүлэх ба өдөр дутмын удирлагыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилогдсон Гүйцэтгэх захирал эрхлэн явуулдаг.

Тахько (ХК) компани нь Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж, Компанийн засаглалын кодексийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Back To Top